Image

Polityka prywatności

 1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji "Informacja o organie odpowiedzialnym" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane poprzez ich przekazanie nam. Może to być na przykład. B dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np.B przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

2. Hosting

Mittwald •

Hostujemy naszą stronę internetową w Mittwald. Dostawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (dalej Mittwald).

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z Mittwald opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej wiarygodnym prezentowaniu naszej strony internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art.

6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (.B np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę na realizację zamówienia (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, które zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np.B. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

SCHWARTE GROUP GmbH
Taubenstraße 33-43
D-48282 Emsdetten
Niemcy
Telefon: +49 2572 96030 00
E-mail: schwarte-jansky@schwarte-group.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np.B. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np.B. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym ostatnim przypadku skreślenie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, pod warunkiem, że szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np.B. poprzez odciski palców urządzeń), przetwarzanie danych będzie również odbywać się na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są wymagane do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odpowiednie podstawy prawne w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

 

Dipl.-Ing. Lars Ebertz w imieniu L-E-C.COM GmbH
Lubergstraße 2
D-35756 Mittenaar
Telefon: +49 2778 6969 10
E-mail: lars@ebertz-datenschutz.de

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z prawem o ochronie danych. Jeśli narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w tych krajach trzecich. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np.B. tajne służby) przetwarzają, oceniają i stale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacji. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEGO KONKRETNEGO SYTUACJA, PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH WNIESIENIA SPRZECIWU; MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO SYTUACJI OPARTEJ NA TYCH PRZEPISACH. PROFILOWANIA. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, JEŚLI NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE MOŻEMY PODAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA DOWODY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIEM, SŁUŻĄ DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŻELI PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ WIĘC PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANE OSOBOWE, KTÓRYCH DOTYCZY TAKA REKLAMA WSTAWIANIE; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE TAKA BEZPOŚREDNIA REKLAMA W POŁĄCZENIE. JEŚLI WYRAZISZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona jest używana ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak Przykładowe zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, SSL lub TLS Szyfrowanie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego w dowolnym momencie.

Informacje o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawie do poprawienia lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, potrzebujemy
 • zwykle czas to sprawdzić. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ich wykorzystania,
 • Jeśli musisz bronić się lub dochodzić roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 •  Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane wyłącznie – poza ich przechowywaniem – za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

 

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "plików cookie". Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i są skierowane do

Brak uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np.B. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np.B. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych pożądanych przez Ciebie funkcji (np.B. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np.B. pliki cookie do pomiaru odbiorców internetowych) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zgoda na

Przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania zostało zakwestionowane, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i

Zezwalaj na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczaj akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie

i włącz automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda na borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz na ich dokumentowanie zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest przechowywany w Twojej przeglądarce, w której przechowywane są udzielone przez Ciebie zgody lub ich cofnięcie. Dane te nie będą przekazywane dostawcy Borlabs Cookie.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub usuniesz sam plik cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie Borlabs można znaleźć w https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie Borlabs służy do uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.c

RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. dzienniku serwera

                                                                                                                                  

 

Pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Prośba przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w

skuteczne przetwarzanie kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli o to wnioskowano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną z nami, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie odwołasz swojej zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać.

(e.B. po przetworzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo •

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej typu open source Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie międzystronicowe użytkownika w celu analizy zachowań użytkownika (np.B pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać dane o korzystaniu z naszej strony internetowej przez

Rejestruj i analizuj odwiedzających witrynę. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy powstały odsłony i z jakiego regionu pochodzą. Ponadto gromadzimy różne pliki dziennika (np.B adres IP, strona odsyłająca, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę internetową wykonują określone działania (np.B kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ten

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1

TTDSG, o ile zgoda na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w

Urządzenie końcowe użytkownika (e.B. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda jest

odwołalny w dowolnym momencie.

Anonimizacja IP

Analizując z Matomo, używamy anonimizacji IP. Twój adres IP jest skracany przed analizą, tak że nie można go już wyraźnie przypisać do Ciebie.

Gościnność

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają z nami i nie są przekazywane.

 

6. Wtyczki i narzędzia

 

7. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem konferencji wideo lub audio za pośrednictwem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne zbierają wszystkie dane, które podajesz/wykorzystujesz do korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne, które są wykorzystywane do przetwarzania online

Wymagana jest komunikacja. Obejmuje to między innymi adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ i wersję urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli zawartość jest wymieniana, przesyłana lub w inny sposób dostarczana w ramach narzędzia, jest również przechowywana na serwerach dostawców narzędzi. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty /wiadomości błyskawiczne, zdjęcia i filmy przesłane do poczty głosowej, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z Usługi.

 

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez wykorzystywane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich wykorzystywanych narzędzi, które wymieniliśmy w niniejszym tekście.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia konferencyjne służą do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Ponadto wykorzystanie narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu

Komunikacja z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano zgody, korzystanie z odpowiednich narzędzi opiera się na tej zgodzie; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, zobacz Zasady zachowania poufności informacji w usłudze Microsoft Teams:

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę na realizację zamówienia (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, które zapewnia, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania do nas (e.B. e-mailem, pocztą lub online

Formularz zgłoszeniowy). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu

Dane osobowe zbierane w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

 

Jeśli wyślesz nam aplikację, przetworzymy powiązaną z Tobą aplikację

dane osobowe (np.B dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile są one wykorzystywane do podejmowania decyzji o uzasadnieniu

Wymagany jest stosunek pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit.b RODO (ogólne zainicjowanie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit.b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych przekazanych przez Ciebie nam na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji).

Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne są niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (e.B. ze względu na zbliżający się lub

w toku sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już obowiązywał.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może być możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z wniosku zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc pracy.

Wstęp do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojego ekspresowego

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Złożenie zgody jest dobrowolne i nie ma żadnego związku z trwającym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.  W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją prawne powody ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

 

Join.com

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy aplikacyjnej "JOIN" dostawcy JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, w 10435 Berlin.

Usługa ta pozwala nam zaprezentować naszą firmę w najlepszy możliwy sposób poprzez ładowanie otwartych ogłoszeń o pracę z zewnętrznego serwera. Żądanie to przesyła następujące informacje do serwera i przechowuje je tam: Twój adres IP, informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki i systemu operacyjnego (tzw. Agent użytkownika), strona internetowa, z której nastąpił Twój dostęp (tzw. referer), data i godzina żądania i ewentualnie Twój dostawca usług internetowych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych JOIN Solutions GmbH pod adresem:

https://join.com/de/datenschutz/

Podstawą prawną korzystania z JOIN jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby przyciągnięcia nowych pracowników do naszej firmy. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu na warunkach określonych w art. 21 RODO. Prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.